PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 10 | 259-273
Tytuł artykułu

Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of economic conditions of households on the level and quality of life of residents of the commune Czchów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów oraz ich zróżnicowanie w wydzielonych na potrzeby opracowania obszarach badawczych. Wyniki badań obejmują opracowanie danych zebranych w wywiadach kwestionariuszowych, przez autora artykułu w trakcie badań terenowych. Analizując ankiety wykazano wpływ deklarowanego dochodu w gospodarstwach domowych na poziom życia, badanego metodami ilościowymi oraz brak wyraźnego przełożenia wysokości dochodu na ocenę jakości życia, badanej metodami jakościowymi wśród mieszkańców wydzielonych obszarów. Wnioskiem podsumowującym jest stwierdzenie, że posiadanie większych zasobów finansowych, które mogą zaspokoić potrzeby materialne nie zawsze bezpośrednio przekładają się na jakość codziennego życia.
EN
The level and quality of life is the idea that the study deals with many areas of science, among others, sociology, economics, psychology, geography. The article includes interdisciplinary topics in terms of geography. Research the level and quality of life were performed in the smallest administrative unit that is the commune. The area of research was the urban-rural commune Czchów located in the Malopolska region in the district of Brzesko. The aim of the study was to investigate an influence of economic conditions on the level and quality of life of residents of the commune Czchów and their differentiation into separate areas for the development of research. The results of the research include the development of data collected in the questionnaire interviews, the author of the article during the fieldwork. Analyzing questionnaires demonstrated the impact of the declared income households on living standards, tested quantitative methods and the absence of clear height ratio of income to assess quality of life, the study qualitative methods among the residents of isolated areas. The conclusion summary is that having more financial resources that can meet the needs of the material does not always directly translate into the quality of everyday life.
Rocznik
Tom
10
Strony
259-273
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016-12-30
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Andrycz, J. (1995). Poziom życia ludności: materiały do studiowania. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach.
 • Berbeka, J. (2005). Jakość życia ludności w województwie małopolskim: ocena subiektywna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 697, 17–28.
 • Bieńkuńska, A., Piasecki, T. (red.) (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa: GUS.
 • Bywalec, C. (2012). Ekonomika gospodarstw domowych. Warszawa: PWN.
 • Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa.
 • Dąbrowa, M. (2011). Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Matematyka, 17, 67–82.
 • Gotowska, M., Jakubczak, J. (2012). Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce. Pozyskano z www.pte.pl.
 • Jażdżewska, I. (red.) (2004). Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII.
 • Liszewski, S. (2004). Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII, 7–17.
 • Płaziak, M. (2004). Poziom życia ludności miast województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych i najmniejszych. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII, 121–129.
 • Podolec, B. (2014). Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, GUS, 6, 25.
 • Słaby, T. (2004). Nowe ujęcie badań społecznych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, 4, 57–66.
 • Sobala-Gwosdz, A. (2004). Poziom życia w miastach województwa podkarpackiego a ich położenie, funkcje i pozycja w hierarchii. W: I Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Konwersatorium wiedzy o mieście, XVII, 107–120.
 • Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Pomiar i ocena jakości życia. Wiadomości Statystyczne, GUS, 8, 19–36.
 • Szulc, A. (2007). Dochód i konsumpcja. W: T. Panek (red.), Statystyka Społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 131–163.
 • Warzecha, K. (2009). Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej– analiza taksonomiczna. Gospodarka polska po 20 latach transformacji: Osiągnięcia, problemy i wyzwania, 19–32.
 • Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-issn-2449-9056-year-2016-volume-10-article-4448
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.