PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 78-96
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznawania tego kraju przez turystów z Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Conditions for the Development of Tourism in Kazakhstan and their Importance for Recognition of this Country by Tourists from Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest przeglądem i oceną walorów turystycznych Kazachstanu. Przestawia także próby ich praktycznego wykorzystania przez polskich organizatorów wycieczek do tego kraju. Zasadniczym jego celem jest przedstawienie dysjunkcji pomiędzy z jednej strony posiadaniem dużego potencjału przyrodniczego i kulturowego kraju, a z drugiej – problemami ekonomicznymi, utrudniającymi rozwój turystyki w tym państwie. Przedstawiono ten problem w oparciu o literaturę przedmiotu, analizę materiałów zebranych w kazachskich ośrodkach turystycznych, wywiady i bezpośrednie obserwacje jakości turystycznej infrastruktury i obsługi turystów. Wynika z nich, że Kazachstan dysponuje różnorodnymi walorami przyrodniczymi i antropogenicznymi. W kraju brakuje jednak rozwiniętego sektora usług turystycznych. Infrastruktura turystyczna na terenie kraju jest nierówno i raczej słabo rozwinięta, jej wykorzystanie jest przeważnie sezonowe, ale poziom obsługi turystów zagranicznych jest zadawalający. Przyjazdy zorganizowanych grup turystów z Polski są sporadyczne. Trasy zwiedzania Kazachstanu przez polskie grupy prowadzą najczęściej od Astany na południe kraju – do Szymkentu, Turkiestanu i Ałmaty – czemu sprzyjają miejscowe połączenia lotnicze i kolejowe.
EN
The article is a overview and evaluation of Kazakhstan’s tourism assets. It also describes the attempts to make practical use of those by Polish tour operators to this country. Its main purpose is to present dysjunctions between having a great natural and cultural potential of the country and economic problems hampering the development of tourism in this country. This problem was presented based on the literature of the subject, analysis of materials collected in Kazakh tourist centers, interviews and direct observation of the quality of tourism infrastructure and service for tourists. They show that Kazakhstan has a variety of natural and anthropogenic values. However, the country lacks a developed tourism services sector. Tourist infrastructure in the country is uneven and rather poorly developed, its use is usually seasonal, but the level of service for foreign tourists is satisfactory. Arrivals of organized groups of tourists from Poland are sporadic. The routes of visiting Kazakhstan through Polish groups usually lead from Astana to the south of the country – to Shymkent, Turkestan and Almaty – favored by local air and rail connections.
Rocznik
Tom
13
Strony
78-96
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-29
Bibliografia
 • Abubakirovaa, A., Syzdykovaa, A. , Kelesbayeva, D., Dandayevaa, B., Ermankulovaa, R. (2016). Place of Tourism in the Economy of Kazakhstan Republic, Procedia Economics and Finance, 39, 3–6.
 • Agency of Kazakhstan of Statistics. (2015). Available from: http://www. stat.gov.kz/ (Access Date: 18.05.2017)
 • Aimagambetov, E., Bugubaeva, R., Bespayeva, R., Tashbaev, N. (2017). Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan (regional perspective), Viešoji politika ir administravimas public policy and administration, 16(2), 179–197.
 • Baiburiev, R., David, L., Abdreyeva, S., Zhakupova, A., Artemyev, A. (2018). Impacts of tourism activities on economy of Kazakhstan, GeoJournal of Tourism and Geosites, 22(2), 480–488.
 • Capisani, G.R. (2004). Nowe państwa Azji Środkowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Czeppe, Z., Flis J., Mochnacki, R. (1966). Geografia fizyczna świata. Warszawa: PWN.
 • Duysen, G.M. (2002). Bases of formation and development of the tourism industry in Kazakhstan – Almaty. LEM, 127 pp.
 • Erdawletow, S. R. (2010). Giegrafija turizma, Ałmaty.
 • Erdawletow, S.R., Mukatowa, D.M. (2013). Ałmaty – mieżdunarodnyj turistskij centr, Mieżdunarodnyj żurnał prikładnych i fundamiental’nych issliedowanij, 9, 100–104.
 • Erdawletow, S.R., Mukatowa, D., M. (2016). Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 7, 113–125.
 • Erdawletow, S.R., Alijewa, Ż.N., Mukatowa, D.M. (2014). Współczesny Kazachstan – nowy kierunek na światowym rynku turystycznym, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 5, 295–311.
 • Erniyazova, Z.N., Kazbekova, L.A., Mukhanova, A. E., Utegenova, K.A., Smagulova, Z.B. (2014). Particularities of formation of transport-transit cargo-traffic in the Republic of Kazakhstan, Life Science Journal, 11, 121–124.
 • Gdowska, K., Sala, D., Bizhanov, A.B. (2014). Warunki rozwoju branży transportowej w Kazachstanie, Logistyka, 4, 4275– 4285.
 • Knapiki, S., Rakhmetulina, Z., Nurgaliyeva, A. (2014). Development of Tourism in the Republic of Kazakhstan, International Journal of Global Ideas, 2, 29–39.
 • Kazakistan İstatistik Acentası (2008). Razvitie Turizma v Kazakhstane, http://www.stat.kz (Access Date: 08.02.2014)
 • Kłaczyński, R., Sadowska, E. (2013). Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Kuczyński, A. (2015). Polacy w Kazachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powroty. Krzeszowice: Wydawnictwo Kubajak.
 • Kuralbayev, A.A., Myrzaliev, B.S., Sevim, B. (2015). Organizational and economic problems in the management of the spiritual – Historical development of tourism in South Kazakhstan region, International Review of Management and Marketing, 6(2), 219–226.
 • Kuralbayev, A., Sevim, B., Abishev, N. (2017). Econometrical Analysis of the Demand for Entrance Tourism in Kazakhstan, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 262–268.
 • Kurbanov, R. (2003), Modern state of tourism in Kazakhstan: Problems and prospects, Transit Economy, 1, 104–108.
 • Kuzekov, A., Kusekova, A. (2008). Transport logistic as competitive advantage of Kazakhstan economy. In: Competitive economy in the vector of global development, Collection of scientific papers, Innovative University of Eurasia, Pavlodar, 95–99.
 • Mamanova, Kh.M., Sadyrova, M.S. (2013). Reality and Perspectives of Tourism Development in Kazakhstan: Sociological Analysis, World Academy of Science, Engineering and Technology, 75.
 • Mamanova, Kh.M., Sadyrova, M.S., Tufekcioglu, H. (2013). Social Aspects of Tourism Formation and Development in Kazakhstan and in Turkey: Comparative Analysis, Middle-East Journal of Scientific Research 15 (11), 1496–1504.
 • Naruniec, A. (red.), (2004). Turystyka. W: Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wyd. 5. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 49–52.
 • Мажейко, Е.И. (2013). Logistics development in the Republic of Kazakhstan. In: Шадурский В.Г., Романов Д.Н. (red.), Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 10: в 2-х т. Т. 2. Минск,136–138.
 • Medeu, A., Askarova, M., Plokhikh, R., Skorintseva, I., Bekkuliyeva, A. (2015). Great Silk Road on the Territory of Kazakhstan: From Past to Future, Journal of Resources and Ecology, 6(2), 114–118.
 • Nikitinsky, E.S., Vukolov, V.N. (2006). Formation of the tourism industry in Kazakhstan for years of independence//Republic of Kazakhstan Agency for Tourism and Sport, Kazakh Academy of Sport and Tourism, Proceedings of the international scientific-practical conference, Astana.
 • Ospanov, G.M. (2012). Tourism in the republic of Kazakhstan: current state and prospects of the development, International Journal of experimental education, 12, 1–3.
 • Pilyavskii, V.P., Tahtaeva, R.S. (2013). The tourism industry in East Kazakhstan: Opportunities and Problems of Development, Journal of the National Academy of Tourism 2(26), 49–52.
 • Postanowlenije Prawitiel’stwa Riespubliki Kazachstan „Ob utwierżdienii Koncepcii razwitija turistskoj otrasli Respubliki Kazachstan do 2020 goda, № 192 (2013).
 • Raimbekov, Zh., Syzdykbayeva, B., Zhenskhan, D., Bayneeva, P., Amirbekuly, Y. (2016). Study of the state of logistics in kazakhstan: prospects for development and deployment of transport and logistics centre, 11(4), 57–71.
 • Rusakowicz, A. (2014). Azja Środkowa. Przewodnik Bezdroża. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Sobczyński M. (1997), Przemiany polityczno-ustrojowe Rosji-Federacji Rosyjskiej. Geografia w Szkole, 4, 268–273.
 • Słownik geografii ZSRR (1974). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Statistical Digest (2012). Tourism of Kazakhstan: the 2007–2011.
 • Smailov, A.A. (ed.), (2014). Statistical Yearbook of “Kazakhstan 2013”.
 • Stroński, H. (1994). Polska droga do Kazachstanu. Przegląd Wschodni, 3(2), 145–164.
 • Susłow, S.P. (1961). Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR. Warszawa: PWN.
 • The concept of development of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan till 2020. Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan: adopted on March 19 2014. 1–508 pp.
 • Trusheva, S., Syzdykbaeva, B.U. (2018). Prospects and Development of Tourism in Kazakhstan and the Impact of Incentive Tours on Efficiency, European Research Studies Journal, 21(3), 727–737.
 • Turekulova, D.M., Мukhambetova, L.K., Karkinbaeva, S.I. (2015). Tourism industry of the republic of Kazakhstan: current status and development trends, International Scientific Journal Theoretical and Applied Science, 7(27), 12–19.
 • Wojciechowska, J., Uaisowa, A. ( 2014). Możliwości rozwoju agroturystyki w Kazachstanie, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 5, 313–327.
 • Wołowska, A. (2004). Kazachstan: regionalny przykład sukcesu. Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 15, 5–16.
 • Yessengabylovaa, A., Bekbulatovaa, A., Suraganovaa, S., Bissekova, A., Zhumanovab, B. (2016). Recreational Potential of Kazakhstan and Prospects of Medical Health Tourism in This Country, International Journal of Environmental & Science Education, 11(15), 8447–8469.
 • Zhidkoblinova, O.V. (2013). State Policy of Tourism Industry Development in the Republic of Kazakhstan. Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Kazakhstan
 • World Applied Sciences Journal 23 (8), 1079–1084.
 • Zieliński, T. (2001). Między islamem a komunizmem. Lębork: Wydawnictwo grin.
 • Zwolinski, A. (2017). Wierzyć aby trwać. Polacy w Kazachstanie. Wyd. Monumen.
 • Źródła internetowe:
 • https://czajkapodroze.pl/wycieczki/kazachstan-podroz-przez-nieprzebyte-stepy, dostęp: 19 lipca 2018
 • https://lachmanski.pl/wycieczki-do-kazachstanu/, dostęp: 19 lipca 2018
 • https://logostour.pl/kraje/kazachstan, dostęp: 19 lipca 2018
 • https://r.pl/kazachstan-od-szerokiego-stepu-po-granice-kosmosu/zakwaterowanie-kaz, dostęp: 19 lipca 2018
 • https://www.ecotravel.pl/oferta,207499337,kazachstan,astana,hotel,wycieczka-kazachstan-kirgistan-w-stepach-szerokich.html, dostęp: 20 lipca 2018
 • https://www.itaka.pl/wycieczki/kazachstan/kazachstan-kraina-cudow,TSEKAZA.html dostęp: 29 maja 2018
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html, dostęp: 21 lipca 2018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.