PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 13 | 166-177
Tytuł artykułu

Zmienność migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changeability of permanent migration in agglomeration of Bielsko-Biała
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Migracje ludności stanowią jeden z głównych elementów badań demograficznych i są cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu dokonano analizy skali zjawiska migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej – jednego z głównych elementów systemu osadniczego województwa śląskiego. W artykule posłużono się danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego. Celem artykułu jest wskazanie zachodzących zmian w zakresie ruchu migracyjnego oraz ich wpływu na rozwój demograficzny regionu. Przedstawiono główne kierunki oraz skalę migracji ludności na pobyt stały. Na potrzeby niniejszego opracowania delimitacja obszaru została przyjęta za R. Krzysztofikiem (2008) i obejmuje miasto Bielsko-Biała oraz otaczający je powiat bielski.
EN
Migrations are one of the main parts of demographic research and also valuable source of knowledge about society. The article analyzes process of permanent migration in the agglomeration of Bielsko-Biała – one of the main elements of the settlement system in Silesia province. In article was used statistical data from Central Statistical Office in Warsaw. The aim of this article is to identify the changes in migration processes and their impact on the demographic development of the region. Authors presents also the main directions and the scale of population migration. The delimitation of the area for this study was taken the same as R. Krzysztofik (2008), and includes the town of Bielsko-Biala and the surrounding district of Bielsko.
Rocznik
Tom
13
Strony
166-177
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-12-30
Twórcy
Bibliografia
 • Długosz, Z. (1992). Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności. Kraków: Rozprawy habilitacyjne UJ. Nr 241.
 • Długosz, Z. (2007). Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, 78 (1–2), 3–22 .
 • Dziewoński, K. (1992). Changes in migrational patterns during the crisis and reform in Poland, Geographia Polonica, 59, 83–86.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, Sz., Siejkowska, A. (2010). Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaczmarczyk, P. (2006). Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Warszawa: Bezrobocie work.pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE.
 • Kajdanek, K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: Wyd. Nomos.
 • Kłosowski, F., Runge,J. (2010). Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977–2006, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa 1, 83–92.
 • Kłosowski, F., Runge, J. (2011). Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16, 89–106.
 • Korcelli, P. (1995). Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, 41.
 • Krzysztofik, R. (2006). Nowe miasta w Polsce w latach 1980–2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski.
 • Krzysztofik, R. (2008). Aglomeracje miejskie. W: M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski.
 • Kupiszewski, M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, 181.
 • Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metrololitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, KPZK – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Olberek-Żyła, M. (2014). Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 7, 95–107.
 • Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Słodczyk, J. (red.). (2002). Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Śleszyński, P. (2006). Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. W: S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich. Białystok-Lublin-Warszawa: Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, nr 2, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 105–123.
 • Webb, J. W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales 1921–1931, Economic Geography, 39(2), 130–148. http://geoportal.powiat.bielsko.pl/ (2016, 27 czerwca)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_13_12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.