PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 12 | 67-76
Tytuł artykułu

Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Demand-supply regulations on the educational labor market in Switzerland on the example of geography teachers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w popytowo-podażowej strukturze zatrudnienia wśród nauczycieli. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia interakcji popytowo-podażowych na edukacyjnym rynku pracy w tym kraju na przykładzie nauczycieli geografii. Zostały one uzupełnione o opinie aktywnych zawodowo geografów na temat zatrudnienia w zawodzie. Analizy oparto o aktualne dokumenty dotyczące organizacji systemu szkolnictwa obligatoryjnego w Szwajcarii i uzupełniono informacjami pochodzącymi z wywiadów z nauczycielami. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotny wpływ prawnych regulacji dotyczących organizacji systemu oświaty. To one, tuż obok czynników demograficznych, w największym stopniu wpływają na kształt rynku pracy dla nauczycieli geografii w Szwajcarii. Prawne ramy procesu kształcenia sprawiają, że największym problemem z jakim zmaga się ta grupa zawodowa jest brak możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i konieczność łączenia etatów. Rozwiązania próbujące ustabilizować strukturę popytowo-podażową rzutują często na jakościowy spadek świadczonych usług edukacyjnych. Dlatego też ważnym aspektem stanowiącym o reformie systemu szkolnictwa jest analiza edukacyjnego rynku pracy w odniesieniu do reakcji rynku na owe zmiany i zdiagnozowanie– Czy kraj jest gotowy zaspokoić potrzeby jego struktur?
EN
The current problem on the educational labour market is the important issue raised in the international arena. The lack of the qualified teachers and the deepening qualitative decline in newly admitted candidates for the teachers studies is a problem of many highly developed European countries. Switzerland is one example of these countries. A highly developed country of the Western Europe, which could become an example for developing countries, has been struggling with problems in the demand-supply structure of employment among teachers for many years. The author of this publication attempted to explain the interaction of demand-supply on the educational labour market in this country on a example of geography teachers. It was supplemented with the opinions of the professionally active geographers about the employment in this profession. The analysis were based on the current documents concerning the organisation of compulsory education system in Switzerland and supplemented with information gathered from interviews with teachers. The performed analysis indicates the significant influence of legal regulations regarding the organisation of the educational system. They, next to demographic factors have the greatest impact on the shape of the labour market for geography teachers in Switzerland. The legal framework of the educational process cause that the lack of possibility full-time employment opportunities and the need of combine jobs are the biggest problem of this group. The solutions attempting to stabilise the demand-supply structure often influence on the qualitative decline of the provided educational services. Therefore, the analysis of the educational labour market in relation to the market response to these changes and whether the country is ready to meet the needs of its structures is an important aspect of the reform of the education system.
Rocznik
Tom
12
Strony
67-76
Opis fizyczny
Daty
wydano
2018-12-01
Twórcy
Bibliografia
 • Bildungsbericht Schweiz 2014, Schweizeriche Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau 2014
 • Bildungsbericht Schweiz 2018, Schweizeriche Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau 2018
 • Boardman, A., Darling-Hammond. L., Mullin. S. (1982). A framework for analysis of teachers – demand and supply. Economics of Education review 2(2), 127–155.
 • Denzler, S. (2010). Rekrutierung von Lehrpersonen. Bildungspolitik, Beruf lehrerin/Lehrer, nr 169, 10–13
 • Grob. U., Wolter. S., (2007). Demographic change and public education spending. A conflict between young and old? Education Economics, 3, 277–292.
 • Helmantel, M., Jenteges ,U. (2016). Uniwersitäre Deutschlehrerausbildung in der Niederlanden: Grundlagen und Einflussfaktoren. ÖDaF-Mitteilungen, 32/1, 73–85.
 • Herzog, S. (2011). Über den Berufseinstieg hinaus: Berufsbiografien von Lehrerinnen und (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. Münster: Waxmann
 • Kryńska, E., Kwiatkowski. E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lehrern im Blickfeld der Forschung. In:E. Terhart, H. Bennewitz, & M. Rothland
 • Lehrnplan 21 Rahmeninformationen 2014, Deutschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Luzern 2014
 • Prognose zum Lehrerbedarf in Bayern 2017, Bayerisches Staatsministerium für Bildungs und Kulturs, Wissenschaft und Kunst
 • Prokopczuk, A., (2012). Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy. Managment and Buisnes Administration Central Europe 5/2012,29–49.
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – informacja o wynikach kontroli 2016, Najwyższa Izba Kontroli 2017
 • Reinfried, U., (2000). Geographieunterricht in Schweizer Gymnasien nach Maturitätsreform-Eine Analyse der neun Geographielehrpläne. Geographica Helvetica, 55, 204–2017
 • Rivkin, S. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Educational Research, 73(2), 471–458.
 • Słocińska, A,. (2013). Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy – ujęcie interpretatywne. Studia Ekonomiczne, 161, 153–161.
 • Wolter, S., Denzler. S., Weber. B. (2003). Betrachtungen zum Arbeitsmarkt der Lehrer in der Schweiz. Vierteljahrshefte zur wirtschaftsforschung 72, 305–319.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20845456_12_5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.